• Address: Qatar
    West Bay P.O. Box 27111

  • Mail:
    ofiqatar@gmail.com

REMESH KUMAR
(Convener)
PRASANTH KUMAR
(President)
KRISHNA KUMAR
(General Secretary)
GANESH NAIR
(Treasurer)
PRASUN CHATURVEDI
(Joint Secretary)
JIBIN.C.R
(Joint Secretary)
PRASANTH GANGADHARAN
(M.C Member)
PRAVEEN .C.V
(M.C Member)